@kovalchuk_karina22/

Brand Ambassador: Karyna Kovalchuk

Social Media: @kovalchuk_karina22/